onze vloeren zijn 100% Groen
Duurzame materialen
Binnen een dag klaar
Hoge kwaliteit producten

Algemene voorwaarden particulieren

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEND TUSSEN THE CONCRETE FACTORY B.V. EN CONSUMENT
(PARTICULIEREN, NIET ZAKELIJK)
Geldend vanaf 1 september 2016

INHOUD

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 Verplichtingen van de consument
Artikel 6 Risico’s voor rekening consument
Artikel 7 Verplichtingen TCF
Artikel 8 Prijzen
Artikel 9 Overmacht
Artikel 10 Oplevering
Artikel 11 Betaling
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 Niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 14 Geschillen

Artikel 1 Definities

In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • TCF: The Concrete Factory B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89746767;
 • Werk: het totaal van de tussen de consument en TCF overeengekomen werkzaamheden en daarbij door TCF geleverde en gebruikte materialen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van TCF.

2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

3. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

4. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden door TCF, te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de consument, geven de consument nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes worden schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is geldig 30 dagen na dagtekening, tenzij in de aanbieding of offerte anders is vermeld. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de aanbieding of offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is TCF gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4. De aanbieding of offerte vermeldt de betalingswijze en betalingsvoorwaarden.

5. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden maakt deel uit van de aanbieding of offerte.

6. Toezending van aanbiedingen, offertes en/of (andere) documentatie verplicht TCF niet tot acceptatie van een opdracht.

7. Een aanbieding of offerte is een ondeelbaar geheel.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen TCF en de consument komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

2. Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen of offertes van TCF ontheft TCF van de nakomingsverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

3. Indien de overeenkomst – om welke reden dan ook – niet schriftelijk wordt vastgelegd en TCF niettemin met instemming van de consument een aanvang tot uitvoering van de opdracht maakt, zal de inhoud van de door TCF gedane offerte als overeenkomst gelden.

4. TCF heeft de bevoegdheid om een opdracht van de consument te weigeren zonder nadere opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.

Artikel 5 Verplichtingen van de consument

1. Consument stelt TCF in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. Om TCF in gelegenheid te stellen het werk te verrichten, zal de consument in ieder geval
verzorgen:

 • dat het zandbed en wapening (tenzij de wapening door TCF wordt verzorgd) minimaal één (1) dag voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden door TCF gereed is;
 • dat het hoogste punt van de vloerbewapening minimaal 30 mm onder het vloerpeil ligt;
 • het leveren van werkende elektriciteitsaansluitingen (220v) en water;
 • het aangeven van het meterpeil op verschillende plaatsen;
 • een opstel- en spoelplaats voor de betonpomp met een oppervlakte van vijftien (15) strekkende meter bij drie (3) meter;
 • sanitaire voorzieningen voor het personeel van TCF en eventueel door TCF ingeschakelde derden;
 • goede, verharde aanvoerwegen tot het werk dusdanig dat materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kan worden;
  een solide stortplaats voor restbeton;
 • de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.). Vlinderwerk vindt in de avonduren plaats, zodat minimaal een omgevingsvergunning is vereist;
 • de nodige maatregelen ter voorkoming van beschadiging of vernieling van het werk.

3. De kosten van de in lid 1 en 2 bedoelde werkzaamheden komen voor rekening van de consument. Consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van TCF behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door TCF daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument TCF daarvan tijdig in kennis te stellen.

4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk van TCF wordt vertraagd door handelen of nalaten in strijd met de voorgaande leden, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan TCF te vergoeden indien deze omstandigheden aan de consument kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Risico’s voor rekening consument

1. Als het door TCF te verrichten werk buiten plaats vindt geeft TCF aan of het gezien weersomstandigheden verantwoord is om het werk te verrichten. Indien TCF negatief adviseert en de consument desalniettemin TCF verzoekt het werk uit te voeren, is de consument verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de weersomstandigheden.

2. TCF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door weersinvloeden, drupvorming of lekkage indien TCF negatief geadviseerd heeft omtrent de uit te voeren werkzaamheden. De daaruit voortvloeiende schade komt geheel voor rekening en risico van consument.

3. Aangezien TCF slechts een afwerklaag aanlegt aanvaardt TCF geen aansprakelijkheid voor scheurvorming in de vloer, tenzij de scheurvorming aantoonbaar is veroorzaakt door foutief handelen of nalaten door TCF.

4. Schade voortvloeiend uit verontreiniging in toeslagmateriaal komt voor rekening van consument, tenzij de verontreiniging buiten de wettelijke norm valt.

5. De in de aanbieding of offerte aangegeven hoeveelheid materiaal betreft te allen tijde een schatting op basis van door de consument aangeleverde (meet)gegevens. In rekening wordt gebracht de hoeveelheid materiaal die daadwerkelijk is gebruikt, afgerond naar boven in kubieke meters (m3).

6. Oppervlakten en gedeelten van oppervlakten die niet machinaal afgewerkt kunnen worden, maar handmatig moeten worden afgewerkt, kunnen in kleur en structuur afwijken. Het risico ten aanzien van de afwijkingen ligt volledig bij consument.

7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
8. De aansprakelijkheid van TCF tegenover de consument voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is uitgesloten, tenzij zulks wettelijk of gerechtelijk niet
is of niet blijkt te zijn toegestaan. In dat laatste geval zal de aansprakelijkheid zich beperken tot de hoogte van de uitgebrachte factuur corresponderende met de niet verrichtte, niet tijdig verrichtte of niet deugdelijk verrichtte prestatie.

9. Onder de in lid 8 bedoelde directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die de consument zou moeten maken om een prestatie van TCF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de overeenkomst door TCF is ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10. TCF is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

11. Onverminderd het bovenstaande is TCF nimmer aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door consument.

Artikel 7 Verplichtingen TCF

1. Betonvloeren worden aangelegd volgens Nen. 2743, klasse 3, tenzij anders omschreven.

2. TCF zal de consument wijzen op omstandigheden die de uitvoering en de kwaliteit van het werk beïnvloeden. Indien de consument desalniettemin uitvoering verlangt van de werkzaamheden komt het risico ten aanzien van de uitvoering en de kwaliteit van het werk voor rekening en risico van de consument.

Artikel 8 Prijzen

1. Alle door TCF gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

2. Indien na aanvaarding van de in artikel 4 bedoelde overeenkomst een verhoging wordt doorgevoerd in prijzen van derden, zoals onderaannemers, materiaal, grondstoffen, overheidslasten, belastingen en dergelijke, is TCF gerechtigd deze verhoging eveneens door te berekenen aan de consument. De consument heeft het recht in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Overmacht

1. Indien nakoming door TCF van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 door overmacht wordt vertraagd of onmogelijk gemaakt, is TCF bevoegd de overeenkomst te ontbinden of nakoming op te schorten. TCF is bevoegd in dit kader gedeeltelijke (op)leveringen uit te voeren.

2. Onder overmacht van TCF als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan (een situatie voortvloeiende uit):

a. de omstandigheid dat TCF een prestatie (waaronder een prestatie van consument) die van belang is in verband met het door TCF af te leveren werk, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
b. staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof, elektriciteit, grondstoffen of voorraden;
c. storingen of ongevallen in het verkeer;
d. overheidsmaatregelen of embargo die TCF verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
e. relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;
f. extreme weersomstandigheden;
g. brand, overstroming, natuurramp;
h. in-, uit- en/of doorvoerverboden.

Artikel 10 Oplevering

1. Indien TCF oplevertijden of oplevertermijnen heeft vermeld gelden deze oplevertijden of oplevertermijnen nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de eventueel gemelde oplevertijden of oplevertermijnen, dient de consument TCF schriftelijk in gebreke te stellen en TCF een laatste, redelijke, termijn te stellen voor de nakoming van tenminste 10 dagen.
Het in dit lid bepaalde laat onverlet het bepaalde in artikel 9.

2. Het werk als overeengekomen in de in artikel 4 genoemde overeenkomst wordt als opgeleverd beschouwd, indien:

a. het werk is goedgekeurd; of
b. geacht wordt te zijn goedgekeurd.

3. Het in de overeenkomst overeengekomen werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn
goedgekeurd indien:

a. de consument de goedkeuring meedeelt;
b. niet binnen 10 dagen na schriftelijke of digitale melding door TCF van voltooiing van het werk aan de consument, bezwaar volgt van consument;
c. consument het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven. Bij gedeeltelijke ingebruikneming/-geving wordt geacht sprake te zijn van gedeeltelijke goedkeuring van het opgeleverde werk.

Artikel 11 Betaling

1. De factuur of facturen voor het werk worden opgemaakt na oplevering, tenzij overeengekomen is dat periodiek wordt gefactureerd gedurende het werk. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Consument heeft geen recht op verrekening, korting of opschorting van betaling van de factuur.

2. Bij niet tijdige betaling van een factuur of termijn wordt de consument geacht van rechtswege in gebreke te zijn, zonder de eis van enige aanmaning of ingebrekestelling. TCF heeft in geval van niet tijdige betaling het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

3. Ongeacht of sprake is van het verstrijken van een betalingstermijn, een betalingsregeling of overige factoren die een, al dan niet overeengekomen, uitstellend effect hebben op betaling, is de factuur direct en volledig opeisbaar in elk van de navolgende gevallen:

a. indien de consument in staat van faillissement wordt verklaard of indien hij daartoe zelf aanvraag doet;
b. indien de consument surséance van betaling aanvraagt;
c. indien de consument wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering;
d. indien de consument het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
e. indien (executoriaal) beslag op bezittingen van de consument wordt gelegd;
f. bij het overlijden van de consument.

4. De consument verbeurt aan TCF bij niet tijdige betaling een vergoeding voor incassokosten:
de vergoeding bedraagt:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de vordering;
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom.

De vergoeding bedraagt ten minste € 40,- en maximaal € 6775,-.

5. Alle betalingen door de consument strekken eerst tot voldoening van de in lid 4 gemelde rente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

6. TCF is gerechtigd alle door de consument aan haar voldane bedragen, ook voorschotten en betalingen op ontbonden overeenkomsten, te verrekenen met de krachten lid 4 aan TCF verschuldigde vergoeding.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door TCF geleverde producten, tekeningen, schetsen, plannen en intellectuele eigendommen op het werk blijven eigendom van TCF, tot op het moment dat de consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens TCF.

2. Onder de in lid 11 gemelde betalingsverplichtingen wordt gestaan:

 • alle opeisbaar en niet-opeisbaar betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met TCF
  gesloten overeenkomst;
 • alle vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van enige met TCF
  gesloten overeenkomst.

Artikel 13 Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Indien een van de partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de in artikel 4 bedoelde overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.